Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Maxident.pl

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

Spis treści
1 Definicje
2 Kontakt ze Sprzedawcą
3 Wymogi techniczne
4 Zakupy w Sklepie
5 Płatności
6 Realizacja zamówienia
7 Prawo odstąpienia od umowy
8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
9 Reklamacje
10 Dane osobowe
11 Zastrzeżenia
12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

1 Definicje

Dni roboczedni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Kontouregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
KonsumentKonsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w sklepie.
Regulaminniniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy Maxident.pl prowadzony przez sprzedawcę pod adresem www.Maxident.pl
Sprzedawcaprzedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Medico-Dent lek.stom. Ewa Garbal-Jochem Praktyka Stomatologiczna, Kompleksowe Zaopatrzenie Gabinetów Stomatologicznych wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 969-120-97-52 , nr REGON 24048323100030, ul. Sławięcicka 22, 47-230 Kędzierzyn-Koźle.

2 Kontakt ze sprzedawcą

Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 4, 47-230 Kędzierzyn-Koźle.

e-mail: sklep@maxident.pl

Telefon: 608059036

3 Wymogi techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu potrzebne jest:

Urządzenie z dostępem do Internetu

Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

Dla złożenia zamówienia w sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

4 Zakupy w sklepie

Ceny towarów widoczne w sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w sklepie.

Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy kupującym a sprzedawcą.

Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5 Płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru kupującego:

Zwykłym przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy.

Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do kupującego.

Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

Przelewem one line-forma płatności elektronicznej Shoper obsługiwanej przez Blue Media.

Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

6 Realizacja zamówienia

Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w sklepie.

W przypadku, gdy kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: np. Za pośrednictwem firmy kurierskiej

Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie przez sprzedawcę.

7 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze sprzedawcą za pośrednictwem sklepu, z zastrzeżeniem 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

W którym konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

W którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w p.2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Daszyńskiego 4, 47-230 Kędzierzyn-Koźle niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

Której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

Której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9 Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

Żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do sprzedawcy, kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku konsumenta na koszt sprzedawcy, na adres ul. Daszyńskiego 4 47-230 Kędzierzyn-Koźle.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail sklep@maxident.pl

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

10 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez kupującego podczas korzystania ze sklepu jest sprzedawca.

Dane osobowe kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie.

11 Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

12 Postanowienia dotyczące kupujących

Nie będących konsumentami

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż konsument.

Wszelka odpowiedzialność sprzedawcy w stosunku do kupującego niebędącego konsumentem jest wyłączona.

W przypadku ewentualnego sporu z kupującym niebędącym konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl